حقوق فرد فوت شده به چه کسانی می رسد؟

به گزارش دابی بلاگ، حقوق فردی که فوت می نماید و بازماندگانی از قبیل دختر و پسر دارد، در چه شرایطی و چگونه تقسیم می گردد؟

حقوق فرد فوت شده به چه کسانی می رسد؟

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، بازماندگان متوفی دارای شرایط بیمه شده متوفی ، در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان را دریافت خواهند کرد:

در صورتیکه متوفی، بازنشسته و دارای بیمه باشد، بازماندگان حقوق مستمری او را به ارث خواهند برد.در صورتیکه فردی که بیمه شده است، مستمری بگیر از کارافتاده باشد.در صورت فوت بیمه شده ای که درده سال آخر زندگی خود حداقل حق بیمه یکسال کار را در آخرین سال زندگی خود پرداخت نموده باشد.در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه 90 روز کار را پرداخت نموده باشد.اگر بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در خصوص آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره 2 هستند.

اگر بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل 20 سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت نموده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد.

میزان حقوق متوفی برای مشمول

در مشخص متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می گیرد.

در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.

بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می گردد چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(83) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.

در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری های حرفه ای فوت نماید حقوق مستمری به بازماندگان او تعلق خواهد گرفت.

هرگاه مستمری بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده به مدت شش ماه، مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی خود را مطالبه نکند، بازماندگان دارای شرایط او حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت نمایند.

درصورتی که معلوم گردد شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می گردد. بازنشستگان کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

نحوه محاسبه حقوق متوفی

میزان مستمری بازماندگان عبارتست از 30/1(یک سی ام) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد. (منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده، ظرف هفتصد وبیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدرعدد30است)

دریافت حقوق پدر توسط پسر یا دختر

کدام بازماندگان می توانند حقوق مستمری از مرد دریافت نمایند؟

زوجه دائم بیمه شده متوفی ، زمانی که شوهر اختیار ننموده است .همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نموده اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین اجتماعی مجددا به آن ها مستمری پرداخت خواهد شد.فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.

از تاریخ تصویب این قانون، حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه 1338 در خصوص ورثه پسر تا خاتمه بیست سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند تا خاتمه بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده و ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز نموده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده باشند و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ندارند، می توانند از این مستمری استفاده نمایند.

شرایط دریافت حقوق پدر توسط دختر

بنابراین، دختر خانمی که پدر یا شوهرش را از دست داده باشد، مشمول دریافت مستمری است. حتی دخترانی که تحت کفالت پدربزرگ یا مادربزرگشان قرار دارند هم، می توانند پس از درگذشت آن ها، مشمول دریافت مستمری بازماندگان شوند؛ البته این مزیت، تنها مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول قانون استخدام کشوری و به عبارت بهتر، بازنشستگان و مستمری بگیران وابسته به نهادها و ادارات دولتی است.

در قانون تأمین اجتماعی، دریافت مستمری تنها برای همسر متوفی و فرزندان او و در بعضی مواقع، پدر و مادر فرد فوت شده، پیش بینی شده است و نوادگان مشمول دریافت مستمری بازماندگان نیستند. با این حال، پرسشی که اغلب مطرح می گردد، این است که :

آیا فرزند دختر فردی که در زمان حیات و مدتی بعد از درگذشت مستمری بگیر، شاغل یا دارای همسر بوده و پس از فوت پدر یا مادر، به هر دلیلی، شغل و همسر خود را از دست داده باشد، می تواند از مزایای مستمری بازماندگان بهره مند گردد؟آیا فرزند دختری که ابتدا از مستمری بازماندگان استفاده می نماید و سپس به دلیل ازدواج یا اشتغال، از دریافت آن محروم می گردد، با از دست دادن شغل و درگذشت همسر یا طلاق دریافت از وی، مشمول دریافت مجدد مستمری پدر یا مادرش خواهد شد؟

خوشبختانه، پاسخ دادن به این پرسش ها سخت و پیچیده نیست. مطابق بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده، فرزندان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً، درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از یاری هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.

بنابراین، شرط دریافت مستمری بازماندگان برای فرزندان دختر، نداشتن شغل یا شوهر است و قانون، محدودیتی بابت ازدواج یا اشتغال قبلی در نظر نگرفته است.

بنابراین، اگر خانمی، شغل خود را از دست بدهد و شوهر نداشته باشد، در صورتی که مادر یا پدرش دارای حقوق بازنشستگی یا مستمری از کار افتادگی بوده و فوت نموده باشند، می تواند برای دریافت مستمری بازماندگان اقدام کند و به نظر می رسد، در این زمینه تفاوتی بین خانم مجرد یا خانمی که همسرش فوت نموده یا از وی جدا شده است، وجود ندارد.

قانون تقسیم حقوق بعد از فوت

سهم همسر متوفی معادل 50% کل مستمری استحقاقی است و چنانچه بیمه شده مرد دارای چند همسر

دائم باشد مستمری بین آنها به تساوی تقسیم خواهد شد.

سهم هر فرزند متوفی معادل 25% مستمری استحقاقی است ودر صورتیکه فرزندان هم پدر و هم مادر خود را از دست داده باشند ، سهم آنان دو برابر این میزان خواهد بود .

سهم هر یک از پدر و مادر متوفی ، معادل 20% مستمری استحقاقی خواهد بود.

مدارک لازم برای دریافت حقوق متوفی

مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان :

گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر که از سوی سازمان ثبت احوال صادر شده باشد.اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایطاصل و تصویر عقدنامه همسر متوفیقیم نامه یا گواهی رشدگواهی تحصیلی برای فرزندان پسر بالای 18 سالصورتجلسه کمیسیون پزشکی در خصوص ازکارافتادگی فرزندان یا پدر و مادرویا شوهر (در صورت لزوم)

جمع بندی :

به هر حال حقوق بعد از فوت برای بازماندگان بر سر جای خودش باقی می ماند و بازماندگان می توانند با خیال راحت از آن استفاده نمایند.

گرچه شرایطی برای بهره مندی از این حقوق تدارک دیده شده است، اما در حالت کلی اصل بر پرداخت حقوق بازنشستگی بعد از فوت مستمری بگیر به بازماندگان است. از همین جهت است که همواره تاکید نموده ایم که رد کردن بیمه در روزهای جوانی برای تامین نیازهای روزهای پیری، از کار افتادگی و حتی مرگ یکی از مهمترین اقداماتی است که هر فرد زنده ای باید در زندگی خود انجام دهد.

منبع: جام جم آنلاین
انتشار: 2 فروردین 1400 بروزرسانی: 2 فروردین 1400 گردآورنده: dabiblog.ir شناسه مطلب: 15834

به "حقوق فرد فوت شده به چه کسانی می رسد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حقوق فرد فوت شده به چه کسانی می رسد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید